نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت برگزاری هفته بسیج امام خمینی پیامی خطاب به ملت مسلمان ایران فرستادند. امام خمینی خواستار بسیج و آمادگی همه جانبه ملت ایران برای رویارویی با آمریکا شدند و اظهار امیدواری کردند که «مردان و زنان با شرف و رزمنده در بسیج همه جانبه آموزش نظامی و عقیدتی و اخلاقی و فرهنگی... موفق شوند و دوره تعلیمات و تمرین های عملی نظامی و پارتیزانی و چریکی را شایسته... به پایان رسانند». امام خطاب به ملت ایران فرمودند: «... با قاطعیت از آمریکا و هر دولت دیگر که به حمایت خیانتکار به اسلام و ملت ـ محمدرضا پهلوی ـ برخاسته بخواهید که این جانی و اموال مسروقه ملت را به ما برگردانند تا پیروزی از پای ننشینند».

به مناسبت برگزاری هفته بسیج امام خمینی پیامی خطاب به ملت مسلمان ایران فرستادند. امام خمینی خواستار بسیج و آمادگی همه جانبه ملت ایران برای رویارویی با آمریکا شدند و اظهار امیدواری کردند که «مردان و زنان با شرف و رزمنده در بسیج همه جانبه آموزش نظامی و عقیدتی و اخلاقی و فرهنگی... موفق شوند و دوره تعلیمات و تمرین های عملی نظامی و پارتیزانی و چریکی را شایسته... به پایان رسانند». امام خطاب به ملت ایران فرمودند: «... با قاطعیت از آمریکا و هر دولت دیگر که به حمایت خیانتکار به اسلام و ملت ـ محمدرضا پهلوی ـ برخاسته بخواهید که این جانی و اموال مسروقه ملت را به ما برگردانند تا پیروزی از پای ننشینند».