نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به استفتای آقای لطف‏الله صافی دبیر شورای نگهبان از امام خمینی، حضرت امام معادن مکشوفه در املاک شخصی را از تبعیت املاک شخصیه خارج و جزو انفال دانستند.

* در پاسخ به نامه شهرداری تهران امام خمینی تخلف از ضوابط و مقررات شهرداری را مشمول تعزیرات حکومتی دانستند.

* در پاسخ به استفتای آقای لطف‏الله صافی دبیر شورای نگهبان از امام خمینی، حضرت امام معادن مکشوفه در املاک شخصی را از تبعیت املاک شخصیه خارج و جزو انفال دانستند.
* در پاسخ به نامه شهرداری تهران امام خمینی تخلف از ضوابط و مقررات شهرداری را مشمول تعزیرات حکومتی دانستند.