نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* چابیونگ اوک سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کره به حضور امام خمینی در قم رسید و پیام رئیس جمهور خلق کره را به رهبر انقلاب اسلامی ایران تسلیم کرد. سفیرکره از طرف دولت و ملت کره دخالت سنای آمریکا را در امور داخلی ایران محکوم کرد. امام خمینی در پاسخ فرمودند: ما به بیگانگان اجازه نمی دهیم در امور ایران دخالت کنند و قادر هستیم جلو دخالت آنان را بگیریم. امام خمینی در این دیدار تجاوز آمریکا را [در سال 1950] به کره محکوم کردند و خواستار قطع دست آمریکا و ابرقدرت ها از کشورهای مستضعف شدند. امام همچنین خواستار اخراج کلیه سربازان آمریکا از کره جنوبی شدند.

* پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خمینی پیرامون خطر سوءاستفاده از قدرت و وظایف سنگین روحانیون و پاسداران در حفظ آبروی اسلام سخنرانی کردند.

* پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرچک ورامین با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خمینی فرمودند: «ما موظفیم حالا که جمهوری اسلامی رژیم رسمی ما شده است همه بر طبق اسلام عمل کنیم. کسانی که خودشان را روشنفکر می دانند اینها رﺃی ندهند. برای اینکه آرای مردم در مقابل حکم خدا رﺃی نیست، ضلالت است. در مملکت اسلامی غیرقانون هیچ حکومتی ندارد. آزادی در حدود قانون است. آزاد نیستیم که فساد کنیم. آزاد نیستیم که کارهای خلاف عفت کنیم. امام به پاسداران هشدار دادند مبادا خو

* چابیونگ اوک سفیر جمهوری دمکراتیک خلق کره به حضور امام خمینی در قم رسید و پیام رئیس جمهور خلق کره را به رهبر انقلاب اسلامی ایران تسلیم کرد. سفیرکره از طرف دولت و ملت کره دخالت سنای آمریکا را در امور داخلی ایران محکوم کرد. امام خمینی در پاسخ فرمودند: ما به بیگانگان اجازه نمی دهیم در امور ایران دخالت کنند و قادر هستیم جلو دخالت آنان را بگیریم. امام خمینی در این دیدار تجاوز آمریکا را [در سال 1950] به کره محکوم کردند و خواستار قطع دست آمریکا و ابرقدرت ها از کشورهای مستضعف شدند. امام همچنین خواستار اخراج کلیه سربازان آمریکا از کره جنوبی شدند.
* پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همدان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خمینی پیرامون خطر سوءاستفاده از قدرت و وظایف سنگین روحانیون و پاسداران در حفظ آبروی اسلام سخنرانی کردند.
* پرسنل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرچک ورامین با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خمینی فرمودند: «ما موظفیم حالا که جمهوری اسلامی رژیم رسمی ما شده است همه بر طبق اسلام عمل کنیم. کسانی که خودشان را روشنفکر می دانند اینها رﺃی ندهند. برای اینکه آرای مردم در مقابل حکم خدا رﺃی نیست، ضلالت است. در مملکت اسلامی غیرقانون هیچ حکومتی ندارد. آزادی در حدود قانون است. آزاد نیستیم که فساد کنیم. آزاد نیستیم که کارهای خلاف عفت کنیم. امام به پاسداران هشدار دادند مبادا خودتان یک قدرت ظالمه باشید. مبادا یک کسی را بیجا بگیرید».
* کارکنان کارخانه اتمسفر ایران با امام خمینی دیدار کردند. امام بر لزوم تلاش همه جانبه کارگران و کشاورزان برای ساختن کشور و اجتناب از کم کاری در کارخانه ها تأکید کردند.