نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت سال جدید هجری قمری، امام خمینی با ارسال پیامی متقابلاً حلول سال جدید هجری را به شیخ زاید تبریک گفتند. امام با اشاره به فاجعه خونین مکه در پیامی فرمودند: «از خدای تعالی نجات مسلمانان و سرزمین مقدس حجاز و مهبط وحی الهی را از دست ایادی استعمار و دشمنان اسلام مسئلت دارم».

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ رشیدبن سعید آل مکتوم نایب رئیس دولت امارات متحده عربی به مناسبت آغاز سال جدیدی هجری قمری، امام خمینی با ارسال پیامی متقابلاً به وی تبریک گفتند و در پیام خود با یادآوری فاجعه خونین مکه نجات سرزمین مقدس حجاز و مهبط وحی الهی را از دست دشمنان اسلام و ایادی استعمار از خدای تعالی خواستار شدند.

* در پاسخ به پیام تبریک آقای مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور مالدیو به محضر امام خمینی به مناسبت آغاز سال جدید هجری قمری امام خمینی متقابلاً مناسبت را به وی تبریک گفتند و در پیام خود ضمن اشاره به فاجعه خونین مکه اظهار امیدواری کردند که هرچه زودتر این سرزمین مقدس از لوث وجود این مزدوران پاک گردد.

* در پاسخ به پیام تبریک شیخ زایدبن سلطان آل نهیان رئیس دولت امارات عربی متحده به مناسبت سال جدید هجری قمری، امام خمینی با ارسال پیامی متقابلاً حلول سال جدید هجری را به شیخ زاید تبریک گفتند. امام با اشاره به فاجعه خونین مکه در پیامی فرمودند: «از خدای تعالی نجات مسلمانان و سرزمین مقدس حجاز و مهبط وحی الهی را از دست ایادی استعمار و دشمنان اسلام مسئلت دارم».
* در پاسخ به پیام تبریک شیخ رشیدبن سعید آل مکتوم نایب رئیس دولت امارات متحده عربی به مناسبت آغاز سال جدیدی هجری قمری، امام خمینی با ارسال پیامی متقابلاً به وی تبریک گفتند و در پیام خود با یادآوری فاجعه خونین مکه نجات سرزمین مقدس حجاز و مهبط وحی الهی را از دست دشمنان اسلام و ایادی استعمار از خدای تعالی خواستار شدند.
* در پاسخ به پیام تبریک آقای مأمون عبدالقیوم رئیس جمهور مالدیو به محضر امام خمینی به مناسبت آغاز سال جدید هجری قمری امام خمینی متقابلاً مناسبت را به وی تبریک گفتند و در پیام خود ضمن اشاره به فاجعه خونین مکه اظهار امیدواری کردند که هرچه زودتر این سرزمین مقدس از لوث وجود این مزدوران پاک گردد.