نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اعضای مؤسسه اسلامی مستضعفان مبارزه با اعتیاد با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به نقش فرهنگ و اقتصاد در استقلال کشور و تأکید بر اهمیت کشاورزی فرمودند: «... شما در حال جنگید... یک جنگی است که اقتصادی است...» امام خمینی همچنین فرمودند: «... اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه جور وابستگی‏ها به دنبالش می‏آید...». امام خمینی اعتیاد به مواد مخدر را توطئه دشمنان برای تهی کردن ایران از جوانان برومند و مبارز دانستند.

اعضای مؤسسه اسلامی مستضعفان مبارزه با اعتیاد با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به نقش فرهنگ و اقتصاد در استقلال کشور و تأکید بر اهمیت کشاورزی فرمودند: «... شما در حال جنگید... یک جنگی است که اقتصادی است...» امام خمینی همچنین فرمودند: «... اگر مملکت شما در اقتصاد نجات پیدا نکند، وابستگی اقتصادی داشته باشد، همه جور وابستگی‏ها به دنبالش می‏آید...». امام خمینی اعتیاد به مواد مخدر را توطئه دشمنان برای تهی کردن ایران از جوانان برومند و مبارز دانستند.