نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای سیدمحمود دعایی (نماینده امام و سرپرست مؤسسه اطلاعات) همراه با نویسندگان و کارکنان مؤسسه اطلاعات و کارمندان شرکت ایران چاپ و خانواده‏های آنها با امام خمینی در حسینیه جماران دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن برشمردن نقش مطبوعات در فاسدکردن اخلاق جوانان در رژیم گذشته، وظیفه مطبوعات را تهذیب جامعه دانستند و خواستار تصفیه عمومی در کشور شدند.

آقای سیدمحمود دعایی (نماینده امام و سرپرست مؤسسه اطلاعات) همراه با نویسندگان و کارکنان مؤسسه اطلاعات و کارمندان شرکت ایران چاپ و خانواده‏های آنها با امام خمینی در حسینیه جماران دیدار کردند؛ امام خمینی ضمن برشمردن نقش مطبوعات در فاسدکردن اخلاق جوانان در رژیم گذشته، وظیفه مطبوعات را تهذیب جامعه دانستند و خواستار تصفیه عمومی در کشور شدند.