نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پی گزارش اعضای هیأت مرکزی گزینش وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیأت مرکزی گزینش ستاد و شورای مرکزی دانشگاه‏ها به محضر امام خمینی مبنی بر نفوذ عناصر غرب‏زده در دانشگاه و توسعه فساد و فحشا و غربزدگی در دانشگاه‏ها امام خمینی در نامه‏ای خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: «... آن چه در گزارش مذکور است موجب کمال نگرانی است...» دانشگاه‏ها ممکن است همه چیز انقلاب را به هم بزنند... لذا لازم است در این مسائل رسیدگی جدی می‏شود. خصوصاً راجع به گزینش اساتید و دانشجویان... مبادا خدای نخواسته دانشگاه مرکز تاخت و تاز مخالفین نظام جمهوری اسلامی شود».

* آقای اکرمی وزیر آموزش پرورش، معاونان این وزارتخانه و مسئول نهضت سوادآموزی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره مقدم بودن تزکیه بر دانش با حاضران سخن گفتند و فرمودند: «... صدمه‏ای که ایران از متفکرین و متجددین فرنگ رفته خورده است، از هیچ کس نخورده است... آنها آموزش داشتند ولی تهذیب و پرورش نداشتند... دوره مدارس مهم‏تر از دانشگاه است، چرا که رشد عقلی بچه‏ها در این دوره شکل می‏گیرد». امام در پایان بر مسئولیت خطیر معلمان در ترتیب دانش آموزان تأکید کردند و خواستار کمک مردم به امر مدرسه سازی شدند.

* در پی گزارش اعضای هیأت مرکزی گزینش وزارت فرهنگ و آموزش عالی و هیأت مرکزی گزینش ستاد و شورای مرکزی دانشگاه‏ها به محضر امام خمینی مبنی بر نفوذ عناصر غرب‏زده در دانشگاه و توسعه فساد و فحشا و غربزدگی در دانشگاه‏ها امام خمینی در نامه‏ای خطاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی فرمودند: «... آن چه در گزارش مذکور است موجب کمال نگرانی است...» دانشگاه‏ها ممکن است همه چیز انقلاب را به هم بزنند... لذا لازم است در این مسائل رسیدگی جدی می‏شود. خصوصاً راجع به گزینش اساتید و دانشجویان... مبادا خدای نخواسته دانشگاه مرکز تاخت و تاز مخالفین نظام جمهوری اسلامی شود».
* آقای اکرمی وزیر آموزش پرورش، معاونان این وزارتخانه و مسئول نهضت سوادآموزی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی درباره مقدم بودن تزکیه بر دانش با حاضران سخن گفتند و فرمودند: «... صدمه‏ای که ایران از متفکرین و متجددین فرنگ رفته خورده است، از هیچ کس نخورده است... آنها آموزش داشتند ولی تهذیب و پرورش نداشتند... دوره مدارس مهم‏تر از دانشگاه است، چرا که رشد عقلی بچه‏ها در این دوره شکل می‏گیرد». امام در پایان بر مسئولیت خطیر معلمان در ترتیب دانش آموزان تأکید کردند و خواستار کمک مردم به امر مدرسه سازی شدند.