نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقایان مصباح یزدی، قرائتی، پرورش وزیر آموزش و پرورش، نجفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی ، اعضای دفتر هماهنگی حوزه و دانشگاه و مربیان امور تربیتی با امام خمینی دیدار کردند. امام در سخنان مبسوطی دربارة اهمیت آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه و حفظ اتحاد این دو نهاد نقش آنها در حفظ استقلال واقعی کشور مطالبی فرمودند و سپس مصوبات کنفرانس فاس در مراکش را که متضمن شناسایی اسرائیل بود مورد حمله قرار دادند.

آقایان مصباح یزدی، قرائتی، پرورش وزیر آموزش و پرورش، نجفی وزیر فرهنگ و آموزش عالی ، اعضای دفتر هماهنگی حوزه و دانشگاه و مربیان امور تربیتی با امام خمینی دیدار کردند. امام در سخنان مبسوطی دربارة اهمیت آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه و حفظ اتحاد این دو نهاد نقش آنها در حفظ استقلال واقعی کشور مطالبی فرمودند و سپس مصوبات کنفرانس فاس در مراکش را که متضمن شناسایی اسرائیل بود مورد حمله قرار دادند.