نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام در نامه ای به سید صادق طباطبایی دانشجویان و روشنفکران را به مقابله با رواج فرهنگ استعماری فرا خواندند.

امام در نامه ای به سید صادق طباطبایی دانشجویان و روشنفکران را به مقابله با رواج فرهنگ استعماری فرا خواندند.