نسخه چاپی | ارسال به دوستان

حاج سیداحمد خمینی در نامه‏ای چگونگی ترکیب هیأت نظارت تهران در انتخابات امور شورای اسلامی رابه اطلاع امام خمینی رساندند. قرار شد از لیست مورد قبول هیأت نظارت تهران 4 نفر به انتخاب آن هیأت و از لیست مورد قبول وزارت کشور چهار نفر به انتخاب فرماندار تهران انتخاب و هیأت اجرایی تشکیل گردد. امام خمینی با این ترتیب موافقت فرمودند.

حاج سیداحمد خمینی در نامه‏ای چگونگی ترکیب هیأت نظارت تهران در انتخابات امور شورای اسلامی رابه اطلاع امام خمینی رساندند. قرار شد از لیست مورد قبول هیأت نظارت تهران 4 نفر به انتخاب آن هیأت و از لیست مورد قبول وزارت کشور چهار نفر به انتخاب فرماندار تهران انتخاب و هیأت اجرایی تشکیل گردد. امام خمینی با این ترتیب موافقت فرمودند.