نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی طی حکمی به نیروی انتظامی و مردم اخطار کردند که هرچه سریعتر قوای انتظامی و مردم برای سرکوب ضد انقلاب در سنندج بسیج شوند.

* امام خمینی با اشاره به حوادث پاوه در پیامی خطاب به مردم و نیروی نظامی و انتظامی، ضمن تشکر از مردم کرمانشاه که با پای پیاده به سوی سنندج حرکت کرده بودند، فرمودند: «... تقاضا دارم به منازل خود مراجعت کنند. به قوای انتظامیه و سپاه پاسداران دستور اکید داده ام که غائله کردستان را ختم نموده و ...».

* امام خمینی طی حکمی به نیروی انتظامی و مردم اخطار کردند که هرچه سریعتر قوای انتظامی و مردم برای سرکوب ضد انقلاب در سنندج بسیج شوند.
* امام خمینی با اشاره به حوادث پاوه در پیامی خطاب به مردم و نیروی نظامی و انتظامی، ضمن تشکر از مردم کرمانشاه که با پای پیاده به سوی سنندج حرکت کرده بودند، فرمودند: «... تقاضا دارم به منازل خود مراجعت کنند. به قوای انتظامیه و سپاه پاسداران دستور اکید داده ام که غائله کردستان را ختم نموده و ...».