نسخه چاپی | ارسال به دوستان

به مناسبت تعمیر و بازسازی آرامگاه شهیدمدرس، امام خمینی در پیامی خطاب به آقای طبسی از مقام شهید مدرس در تاریخ ایران تجلیل کردند و فرمودند: «... القاب برای او کوتاه و کوچک است، ستاره درخشانی بود بر تارک کشوری که از ظلم و جور رضاشاهی تاریک می‏نمود و تا کسی آن زمان را درک نکرده باشد ارزش این شخصیت عالی مقام را نمی‏تواند درک کند...».

به مناسبت تعمیر و بازسازی آرامگاه شهیدمدرس، امام خمینی در پیامی خطاب به آقای طبسی از مقام شهید مدرس در تاریخ ایران تجلیل کردند و فرمودند: «... القاب برای او کوتاه و کوچک است، ستاره درخشانی بود بر تارک کشوری که از ظلم و جور رضاشاهی تاریک می‏نمود و تا کسی آن زمان را درک نکرده باشد ارزش این شخصیت عالی مقام را نمی‏تواند درک کند...».