نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اقشار مختلف مردم دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه ها و سازمان های دانشجویی مسلمان سراسر کشور با امام خمینی دیدارکردند. امام خمینی ضمن تبیین مفهوم اسلامی شدن دانشگاه بر لزوم استقلال دانشگاه و دانشجویان در برابر شرق و غرب تأکید کردند. امام خمینی فرمودند: «... ما می‏خواهیم چنانچه ملت ایران در مقابل کمونیست ایستاد تمام دانشگاهی‏های ما هم در مقابل کمونیست بایستند...». امام در پایان سخنانشان فرمودند: «... امیدوارم که همان طوری که پیشنهاد شده است دانشگاه‏ها را از همه عناصر تخلیه کنند...».

اقشار مختلف مردم دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه ها و سازمان های دانشجویی مسلمان سراسر کشور با امام خمینی دیدارکردند. امام خمینی ضمن تبیین مفهوم اسلامی شدن دانشگاه بر لزوم استقلال دانشگاه و دانشجویان در برابر شرق و غرب تأکید کردند. امام خمینی فرمودند: «... ما می‏خواهیم چنانچه ملت ایران در مقابل کمونیست ایستاد تمام دانشگاهی‏های ما هم در مقابل کمونیست بایستند...». امام در پایان سخنانشان فرمودند: «... امیدوارم که همان طوری که پیشنهاد شده است دانشگاه‏ها را از همه عناصر تخلیه کنند...».