نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای حاج سیداحمد خمینی در نامه ای نتیجه مذاکرات آقایان امامی کاشانی و محتشمی را در مورد نحوه برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات به استحضار امام رساندند. امام فرمودند: «طبق آنچه ذکر شده است باید عمل شود، مسامحه جایز نیست ».

آقای حاج سیداحمد خمینی در نامه ای نتیجه مذاکرات آقایان امامی کاشانی و محتشمی را در مورد نحوه برگزاری انتخابات و رسیدگی به شکایات به استحضار امام رساندند. امام فرمودند: «طبق آنچه ذکر شده است باید عمل شود، مسامحه جایز نیست ».