نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی طی حکمی به آقای فضل الله محلاتی مأموریت دادند که همراه آقایان عسگراولادی و حاج محسن لبانی صندوق تعاون اصناف پایتخت را سرپرستی کنند.

* امام خمینی طی حکمی از آقای شیخ محمدطاهر خاقانی خواستند که با تشکیل کمیته هایی در مناطق عرب زبان خوزستان به امور این نواحی رسیدگی کنند.

* امام خمینی طی حکمی به آقای فضل الله محلاتی مأموریت دادند که همراه آقایان عسگراولادی و حاج محسن لبانی صندوق تعاون اصناف پایتخت را سرپرستی کنند.
* امام خمینی طی حکمی از آقای شیخ محمدطاهر خاقانی خواستند که با تشکیل کمیته هایی در مناطق عرب زبان خوزستان به امور این نواحی رسیدگی کنند.