نسخه چاپی | ارسال به دوستان

روابط ایران و عراق تیره شد و دولت عراق به بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق پرداخت.

روابط ایران و عراق تیره شد و دولت عراق به بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق پرداخت.