نسخه چاپی | ارسال به دوستان

شاه در مصاحبه با تلویزیون ایتالیا اعلام کرد ایران تنها یک حزب دارد و همه مردم ایران در آن عضویت دارند.

شاه در مصاحبه با تلویزیون ایتالیا اعلام کرد ایران تنها یک حزب دارد و همه مردم ایران در آن عضویت دارند.