نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به نامه آقای سیدجعفر کریمی (قاضی محکمه قضات ) در مورد اختیارات قاضی محکمه قضات ، امام خمینی اختیارات وی را تأیید و تنفیذ کردند.

* در پاسخ به نامه آقای سیدجعفر کریمی (قاضی محکمه قضات ) در مورد اختیارات قاضی محکمه قضات ، امام خمینی اختیارات وی را تأیید و تنفیذ کردند.