نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی به آقای محمدعلی انصاری مأموریت دادند که به عنوان نماینده ایشان همراه با دو نفر از طرف شورای نگهبان و دو نفر از طرف وزیر کشور، به امور انتخابات ، شمارش آراء و شکایات مطرح شده در زمینه انتخابات رسیدگی کنند. امام مقرر فرمودند مرحله دوم انتخابات در «روز قدس » برگزار شود و مجلس سوم در وقت مقرر تشکیل گردد.

* امام خمینی به آقای محمدعلی انصاری مأموریت دادند که به عنوان نماینده ایشان همراه با دو نفر از طرف شورای نگهبان و دو نفر از طرف وزیر کشور، به امور انتخابات ، شمارش آراء و شکایات مطرح شده در زمینه انتخابات رسیدگی کنند. امام مقرر فرمودند مرحله دوم انتخابات در «روز قدس » برگزار شود و مجلس سوم در وقت مقرر تشکیل گردد.