نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پیامی خطاب به ملت ایران و اهالی کردستان، امام خمینی از موضع فرمانده کل قوا وظیفه نیروی نظامی و انتظامی را در سرکوب ضد انقلاب در کردستان روشن کردند و از مردم کردستان برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران دعوت نمودند. امام در این پیام آن عده از اغفال شدگان حزب دمکرات را که سلاح خود را تحویل دهند و خود را تسلیم نمایند، مود عفو قرار دارند.

* در پاسخ به تلگرام آیت الله گلپایگانی به محضر امام مبنی بر حمایت از سرکوب ضدانقلاب در کردستان، امام خمینی با ارسال تلگرامی از ایشان تشکر کردند.

* امام خمینی، آقای محمد صدوقی را به امامت جمعه یزد منصوب کردند.

* در پیامی خطاب به ملت ایران و اهالی کردستان، امام خمینی از موضع فرمانده کل قوا وظیفه نیروی نظامی و انتظامی را در سرکوب ضد انقلاب در کردستان روشن کردند و از مردم کردستان برای همکاری با جمهوری اسلامی ایران دعوت نمودند. امام در این پیام آن عده از اغفال شدگان حزب دمکرات را که سلاح خود را تحویل دهند و خود را تسلیم نمایند، مود عفو قرار دارند.
* در پاسخ به تلگرام آیت الله گلپایگانی به محضر امام مبنی بر حمایت از سرکوب ضدانقلاب در کردستان، امام خمینی با ارسال تلگرامی از ایشان تشکر کردند.
* امام خمینی، آقای محمد صدوقی را به امامت جمعه یزد منصوب کردند.