نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و مقامات بلندپایه قضایی به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام خمینی از حوزه‏های علمیه خواستند تا قوة قضاییه را تقویت نمایند. امام خمینی با اشاره به پناه دادن فرانسه به تروریست‏ها فرمودند: «... دولت فرانسه آبروی ملت فرانسه را از بین برد، صورت ملت فرانسه را صورت مشوه جلوه داد در بین ملت ها». امام خمینی با اشاره به مداخلات ابرقدرت‏ها در امور داخلی کشورهای منطقه به اسم صلح‏طلبی خطاب به ملت‏های منطقه فرمودند: «اینها اگر واقعاً بیدار بشوند و بفهمند چه قدرتی در دستشان هست و چه منابعی در دست اینهاست که منابع رگ حیات آنها در دست اینهاست... با هم روابط پیدا می‏کنند...». امام در پایان بر حفظ استقلال قوة قضاییه تأکید کردند.

آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و مقامات بلندپایه قضایی به محضر امام خمینی رسیدند؛ امام خمینی از حوزه‏های علمیه خواستند تا قوة قضاییه را تقویت نمایند. امام خمینی با اشاره به پناه دادن فرانسه به تروریست‏ها فرمودند: «... دولت فرانسه آبروی ملت فرانسه را از بین برد، صورت ملت فرانسه را صورت مشوه جلوه داد در بین ملت ها». امام خمینی با اشاره به مداخلات ابرقدرت‏ها در امور داخلی کشورهای منطقه به اسم صلح‏طلبی خطاب به ملت‏های منطقه فرمودند: «اینها اگر واقعاً بیدار بشوند و بفهمند چه قدرتی در دستشان هست و چه منابعی در دست اینهاست که منابع رگ حیات آنها در دست اینهاست... با هم روابط پیدا می‏کنند...». امام در پایان بر حفظ استقلال قوة قضاییه تأکید کردند.