نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به استفسار آقای علی اکبر محتشمی وزیر کشور درباره حدود و اختیارات وزیر کشور در زمینه نیروهای انتظامی (کمیته ـ ژاندارمری ـ شهربانی ) امام فرمودند: «تمامی مسائل مربوط به کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری و شهربانی در چهارچوب قانون با وزارت کشور است ».

در پاسخ به استفسار آقای علی اکبر محتشمی وزیر کشور درباره حدود و اختیارات وزیر کشور در زمینه نیروهای انتظامی (کمیته ـ ژاندارمری ـ شهربانی ) امام فرمودند: «تمامی مسائل مربوط به کمیته انقلاب اسلامی و ژاندارمری و شهربانی در چهارچوب قانون با وزارت کشور است ».