نسخه چاپی | ارسال به دوستان

درپاسخ استفسار آقایان سعیدی کیا وزیر راه، ری شهری وزیر اطلاعات و ایروانی وزیر دارایی درمورد حدود وظایف سپاه پاسداران در حفاظت از هواپیماها، امام خمینی فرمودند: «حفاظت هواپیماها با سپاه است. مقدمات و مؤخرات آن هم با نخست وزیر است که با مسئولین مربوطه جلسه بگذارد و مسئله را حل نماید». همچنین امام بر لزوم برخورد شایسته با مردم در فرودگاه تأکید کردند.

درپاسخ استفسار آقایان سعیدی کیا وزیر راه، ری شهری وزیر اطلاعات و ایروانی وزیر دارایی درمورد حدود وظایف سپاه پاسداران در حفاظت از هواپیماها، امام خمینی فرمودند: «حفاظت هواپیماها با سپاه است. مقدمات و مؤخرات آن هم با نخست وزیر است که با مسئولین مربوطه جلسه بگذارد و مسئله را حل نماید». همچنین امام بر لزوم برخورد شایسته با مردم در فرودگاه تأکید کردند.