نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* مصاحبه امام با روزنامه "السفیر" پیرامون انقلاب، ابرقدرت ها و رژیم صهیونیستی.

* امام خمینی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره پیام اعتراف شاه به اشتباهات گذشته اش و بی فایده بودن توبه شاه سخنرانی کردند.

* مصاحبه امام با روزنامه "السفیر" پیرامون انقلاب، ابرقدرت ها و رژیم صهیونیستی.
* امام خمینی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره پیام اعتراف شاه به اشتباهات گذشته اش و بی فایده بودن توبه شاه سخنرانی کردند.