نسخه چاپی | ارسال به دوستان

معاونان فنی وزارت آموزش و پرورش سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در این دیدار فرمودند: «کشور ما با خیلی از کشورها فرق دارد. کشور ما محل مطامع همه کشورهای بزرگ است؛ هم از باب سوق الجیشی ما یک وضع خاص داریم و هم از حیث مخازن یک وضع خاص داریم؛ از این جهت، کشور ما بعد از انقلاب به دست این قدرت‏های بزرگ تا آن اندازه که بتوانند، گرفتاری دارد...». امام تأکید کردند که در تحمل گرفتاری‏ها باید پیامبر و ائمه را الگو قرار دهیم.

معاونان فنی وزارت آموزش و پرورش سراسر کشور با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در این دیدار فرمودند: «کشور ما با خیلی از کشورها فرق دارد. کشور ما محل مطامع همه کشورهای بزرگ است؛ هم از باب سوق الجیشی ما یک وضع خاص داریم و هم از حیث مخازن یک وضع خاص داریم؛ از این جهت، کشور ما بعد از انقلاب به دست این قدرت‏های بزرگ تا آن اندازه که بتوانند، گرفتاری دارد...». امام تأکید کردند که در تحمل گرفتاری‏ها باید پیامبر و ائمه را الگو قرار دهیم.