نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* اعضای شورای نگهبان با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام بر وظایف شورای نگهبان در مورد نظارت بر قوانین مجلس تأکید کردند.

* نمایندگان فرهنگیان مهاجر نوسود، فرماندار و فرماندهان سپاه پاسداران پاوه با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی بر حفظ اتحاد شیعه و سنی تأکید کردند و فرمودند: «یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته‏ای از مسلمانان سنی... اینها دلیل اختلاف نیست ... ما همه با هم برادریم».

* اعضای شورای نگهبان با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام بر وظایف شورای نگهبان در مورد نظارت بر قوانین مجلس تأکید کردند.
* نمایندگان فرهنگیان مهاجر نوسود، فرماندار و فرماندهان سپاه پاسداران پاوه با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی بر حفظ اتحاد شیعه و سنی تأکید کردند و فرمودند: «یک دسته از مسلمانان شیعه هستند و یک دسته‏ای از مسلمانان سنی... اینها دلیل اختلاف نیست ... ما همه با هم برادریم».