نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در پاسخ به پیام تسلیت علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن شمالی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی فرستادند و فرمودند: «... این جنایات هولناک که به دست مزدوران آمریکای جهانخوار صورت می‏گیرد... ما را از پاسخ به تهمت‏هایی که به ما می‏زنند تا آنجا که... نسبت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسراییل... به ما می‏دهند، بی‏نیاز خواهد کرد».

در پاسخ به پیام تسلیت علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن شمالی به محضر امام خمینی به مناسبت شهادت آقایان رجایی و باهنر، امام خمینی پیام تشکرآمیزی خطاب به وی فرستادند و فرمودند: «... این جنایات هولناک که به دست مزدوران آمریکای جهانخوار صورت می‏گیرد... ما را از پاسخ به تهمت‏هایی که به ما می‏زنند تا آنجا که... نسبت خرید اسلحه و ایجاد رابطه با اسراییل... به ما می‏دهند، بی‏نیاز خواهد کرد».