نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* دانشجویان دانشکده بابل با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی درباره موضع گیری طبقاتی دین و روحانیت بیاناتی فرمودند و اشاره کردند که ادیان و انبیا همواره با مستکبران در حال مبارزه بودند. امام با اشاره به مبارزات روحانیت با رژیم پهلوی و تبلیغات دشمنان درباره جدایی دین و روحانیت از سیاست فرمودند: «... یکی از فحش هایی که گاه [به] یک آخوندی، اگر می خواست حرفی بزند که به درد مملکتش بخورد [این بود که] می گفتند «سیاسی» است». امام فرمودند: «... ما را وقتی از حبس می خواستند بیرون بیاورند... پاکروان (رئیس وقت ساواک) و مولوی (معاون ساواک تهران) آمدند پیش ما... پاکروان در ضمن صحبت هایش گفت سیاست عبارت از دروغ گفتن است...».

* گروه تحقیقات و تبلیغات دانشکده علوم اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به عظمت تحولات روحی ملت ایران فرمودند: «... معجزه هایی که در این نهضت واقع شده هم از جانب خدای تبارک و تعالی بود. بشر کوچکتر از آن است که بتواند این معجزه ها را انجام بدهد...».

* کارکنان رادیو با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی با یادآوری نقش رژیم گذشته در تخدیر اذهان و افکار نسل جوان از طریق سینما و تلویزیون، خواستار اصلاح برنامه های رادیو ـ تلویزیون شدند.

* اعضای اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان اروپا، آمریکا و کانادا، و دانشجویان اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. امام

* دانشجویان دانشکده بابل با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی درباره موضع گیری طبقاتی دین و روحانیت بیاناتی فرمودند و اشاره کردند که ادیان و انبیا همواره با مستکبران در حال مبارزه بودند. امام با اشاره به مبارزات روحانیت با رژیم پهلوی و تبلیغات دشمنان درباره جدایی دین و روحانیت از سیاست فرمودند: «... یکی از فحش هایی که گاه [به] یک آخوندی، اگر می خواست حرفی بزند که به درد مملکتش بخورد [این بود که] می گفتند «سیاسی» است». امام فرمودند: «... ما را وقتی از حبس می خواستند بیرون بیاورند... پاکروان (رئیس وقت ساواک) و مولوی (معاون ساواک تهران) آمدند پیش ما... پاکروان در ضمن صحبت هایش گفت سیاست عبارت از دروغ گفتن است...».
* گروه تحقیقات و تبلیغات دانشکده علوم اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به عظمت تحولات روحی ملت ایران فرمودند: «... معجزه هایی که در این نهضت واقع شده هم از جانب خدای تبارک و تعالی بود. بشر کوچکتر از آن است که بتواند این معجزه ها را انجام بدهد...».
* کارکنان رادیو با امام خمینی دیدار کردند؛ امام خمینی با یادآوری نقش رژیم گذشته در تخدیر اذهان و افکار نسل جوان از طریق سینما و تلویزیون، خواستار اصلاح برنامه های رادیو ـ تلویزیون شدند.
* اعضای اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان اروپا، آمریکا و کانادا، و دانشجویان اصفهان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به اینکه یأس از جنود ابلیس است فرمودند: «من... از اول نهضت تا حالا که اینجا نشستم، چه آن وقت که در حبس بودم، و چه آن وقت که در تبعید به ترکیه بودم، و چه آن وقت که در عراق بودم، و چه آن وقت که به پاریس آمدم، و چه آن وقت که شاه با آن طمطراق ها و قدرت ها بود، و چه آن وقت که او رفت و بختیار شروع کرد، من هیچ وقت مأیوس نبودم». امام با اشاره به کارشکنی ها و توطئه های گروه های چپ فرمودند: «... خیلی محتمل است در بعضی از اینها که اجیر آمریکا هستند به یک صورت دیگری چنانچه... اول که حزب توده پیدا شد، آن شخصی که این حزب را درست کرد (سلیمان میرزا اسکندری) همه می گفتند این مثلاً از شوروی است... آن شخص هم سفر من بود در مکه... یک آدم نمازخوان، حج برو و خیر هم بود! لکن... تحت نظر یک دسته... به نظر آمد که انگلیسی ها، حزب توده را درست کردند». در این دیدار امام با اشاره به نقش دانشجویان خارج از کشور در پیشبرد انقلاب فرمودند: «... ما را به کویت راه ندادند، یعنی راه ندادند که من از دروازه کویت بیایم رد بشوم آنجا سوار شوم به طیاره و بروم؛... گفتند از همان جا که آمدید به همان جا برگردید... من فکر کردم که ما هر جا برویم از این صحبت ها هست... ما دیدیم که خوب حالا برویم در خارج... ما آمدیم آنجا [پاریس]. جوان های آنجا... از همه جا آمدند احوال از ما پرسیدند... منتشر کردند مصاحبات ما [را] و این یک راهی برای پیروزی ما بحمدالله بود».
* اهالی اسفراین با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به حجم انبوه مشکلات فرمودند: «شما توقع نداشته باشید که کشوری که 2500 سال تحت سلطه جور بوده است، و قریب شصت سال تحت سلطه رژیم ناپاک پهلوی بوده است و با همه قوا و با همه کوشش ها، کوشش کردند که این کشور را از همه حیث عقب بزنند... به مجرد اینکه آنها رفتند، اینجا بشود گلستان و مردمش هم بشوند ملائکه».