نسخه چاپی | ارسال به دوستان

افسران نیروهای سه گانه ارتش پاکستان در مراجعت از سفر حج با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به مبارزات مردم ایران با آمریکا خواستار اتحاد مسلمانان در برابرآمریکا و پشتیبانی آنان از ملت ایران شدند و فرمودند: «... در این مبارزه‏ای که بین کفر و اسلام است... این منازعه بین ما و آمریکا نیست، بین اسلام و کفر است... چنانچه غلبه کنند... غلبه بر اسلام است...». امام خمینی از همه دولت‏ها، ملت‏ها و رؤسای جمهور کشورهای اسلامی خواستند تا با نهضت ایران همراهی کنند و از قدرت آمریکا نهراسند.

افسران نیروهای سه گانه ارتش پاکستان در مراجعت از سفر حج با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با اشاره به مبارزات مردم ایران با آمریکا خواستار اتحاد مسلمانان در برابرآمریکا و پشتیبانی آنان از ملت ایران شدند و فرمودند: «... در این مبارزه‏ای که بین کفر و اسلام است... این منازعه بین ما و آمریکا نیست، بین اسلام و کفر است... چنانچه غلبه کنند... غلبه بر اسلام است...». امام خمینی از همه دولت‏ها، ملت‏ها و رؤسای جمهور کشورهای اسلامی خواستند تا با نهضت ایران همراهی کنند و از قدرت آمریکا نهراسند.