نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پاسخ به استفسار جمعی از متدینین تهران از محضر امام خمینی درباره رفراندوم امام خمینی نظریه و فتوای خود را بیان و به پنج دلیل حکم به تحریم رفراندوم دادند.

* در پی پخش اعلامیه امام در تحریم رفراندوم، بازار تهران صحنه تظاهرات مردم شد و آیت الله خوانساری به درخواست مردم در تظاهرات شرکت کردند، اعلامیه مشترک آقایان بهبهانی و خوانساری در تحریم رفراندوم صادر شد، پلیس با شدت تمام از تجمع مردم در مسجد سید عزیزالله جلوگیری کرد.

* در پاسخ به استفسار جمعی از متدینین تهران از محضر امام خمینی درباره رفراندوم امام خمینی نظریه و فتوای خود را بیان و به پنج دلیل حکم به تحریم رفراندوم دادند.
* در پی پخش اعلامیه امام در تحریم رفراندوم، بازار تهران صحنه تظاهرات مردم شد و آیت الله خوانساری به درخواست مردم در تظاهرات شرکت کردند، اعلامیه مشترک آقایان بهبهانی و خوانساری در تحریم رفراندوم صادر شد، پلیس با شدت تمام از تجمع مردم در مسجد سید عزیزالله جلوگیری کرد.