نسخه چاپی | ارسال به دوستان

عظیم ترین تظاهرات تاریخ به مناسبت اربعین حسینی در تهران و شهرستانها برگزار شد و تظاهر کنندگان با صدور قطعنامه غیرقانونی بودن سلطنت شاه و خلع وی از سلطنت را اعلام و خواستار برکناری دولت بختیار و استعفای نمایندگان مجلسین و اعضای شورای سلطنت شدند.

عظیم ترین تظاهرات تاریخ به مناسبت اربعین حسینی در تهران و شهرستانها برگزار شد و تظاهر کنندگان با صدور قطعنامه غیرقانونی بودن سلطنت شاه و خلع وی از سلطنت را اعلام و خواستار برکناری دولت بختیار و استعفای نمایندگان مجلسین و اعضای شورای سلطنت شدند.