نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در پیامی خطاب به ملت ایران امام خمینی ضمن یادآوری مقام علمی استاد شهیدمطهری فرمودند: «من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می‏کنم که کتاب‏های این استاد عزیز را نگذارند به دسیسه های غیراسلامی فراموش شود».

* در پاسخ به ارسال تلگرام از جانب آیت‏الله سیدمحمدرضا گلپایگانی به محضر امام خمینی به مناسبت مرخص شدن ایشان از بیمارستان، امام خمینی نامه تشکرآمیزی برای ایشان ارسال کردند.

* در پاسخ به نامه حسنین هیکل روزنامه نگار مشهور مصری به محضر امام خمینی درباره سیاست جهانی آمریکا، امام خمینی نامه کوتاهی خطاب به وی فرستادند. امام در بخشی از نامه خود فرمودند: «... برای اینکه کشورهای اسلامی بخواهند روی پای خود بایستند باید وابستگی نظامی و فرهنگی و اقتصادی و هر نوع وابستگی دیگر خود را با آمریکای جهانخوار و کشورهای استعمارگر قطع نموده و استقلال خود را حفظ کنند».

* در پاسخ به تلگرام ارسالی ملک خالد پادشاه عربستان سعودی به محضر امام خمینی به مناسبت مرخص شدن ایشان از بیمارستان، امام خمینی با ارسال نامه‏ای از وی تشکر کردند. امام در بخشی از نامه خود فرمودند: «... خوشوقتی کامل ما آن روزی است که سلطه همه استعمارگر شرق و غرب و بخصوص آمریکای جهانخوار از سر مسلمانان قطع و عموم پیروان مکتب مقدس اسلام بتوانند با کمال برادری و محبت استقلال خود را بدست آورده و عظمت از دست رفته خود را باز

* در پیامی خطاب به ملت ایران امام خمینی ضمن یادآوری مقام علمی استاد شهیدمطهری فرمودند: «من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می‏کنم که کتاب‏های این استاد عزیز را نگذارند به دسیسه های غیراسلامی فراموش شود».
* در پاسخ به ارسال تلگرام از جانب آیت‏الله سیدمحمدرضا گلپایگانی به محضر امام خمینی به مناسبت مرخص شدن ایشان از بیمارستان، امام خمینی نامه تشکرآمیزی برای ایشان ارسال کردند.
* در پاسخ به نامه حسنین هیکل روزنامه نگار مشهور مصری به محضر امام خمینی درباره سیاست جهانی آمریکا، امام خمینی نامه کوتاهی خطاب به وی فرستادند. امام در بخشی از نامه خود فرمودند: «... برای اینکه کشورهای اسلامی بخواهند روی پای خود بایستند باید وابستگی نظامی و فرهنگی و اقتصادی و هر نوع وابستگی دیگر خود را با آمریکای جهانخوار و کشورهای استعمارگر قطع نموده و استقلال خود را حفظ کنند».
* در پاسخ به تلگرام ارسالی ملک خالد پادشاه عربستان سعودی به محضر امام خمینی به مناسبت مرخص شدن ایشان از بیمارستان، امام خمینی با ارسال نامه‏ای از وی تشکر کردند. امام در بخشی از نامه خود فرمودند: «... خوشوقتی کامل ما آن روزی است که سلطه همه استعمارگر شرق و غرب و بخصوص آمریکای جهانخوار از سر مسلمانان قطع و عموم پیروان مکتب مقدس اسلام بتوانند با کمال برادری و محبت استقلال خود را بدست آورده و عظمت از دست رفته خود را بازیابند».
* در پاسخ به تلگرام ارسالی ولیعهد عربستان سعودی به محضر امام خمینی به مناسبت مرخص شدن ایشان ار بیمارستان، امام خمینی با ارسال نامه‏ای از وی تشکر کردند. امام در بخشی از نامه خود فرمودند: «... امید است عموم مسلمانان جهان به پیروی از تعلیمات عالیه اسلام قطع هرگونه وابستگی خود را از دول استعمارگر جهان و بخصوص دولت جهانخوار آمریکا بنمایند و استقلال کامل خود را بازیابند».