نسخه چاپی | ارسال به دوستان

آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و نماینده امام در شورای عالی دفاع و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی حاضران را به کسب اطمینان از طریق تقویت ایمان و حفظ جمهوری اسلامی در پرتو وحدت نیروها فراخواندند. امام خمینی فرمودند: «شما درجبهه‏ها هیچ نگذارید آرامش پیدا کند دشمن، اگر بگذارید آرامش پیدا کند می‏رود و تجهیز زیادتر می‏کند و شما را به زحمت می‏اندازد».

آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس و نماینده امام در شورای عالی دفاع و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی حاضران را به کسب اطمینان از طریق تقویت ایمان و حفظ جمهوری اسلامی در پرتو وحدت نیروها فراخواندند. امام خمینی فرمودند: «شما درجبهه‏ها هیچ نگذارید آرامش پیدا کند دشمن، اگر بگذارید آرامش پیدا کند می‏رود و تجهیز زیادتر می‏کند و شما را به زحمت می‏اندازد».