نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در رابطه با شروع بکار مراکز تربیت معلم پیامی خطاب به فرهنگیان و مسئولان و دانشجویان مراکز تربیت معلم فرستادند. امام خمینی در پیام خود فرمودند: «... ضربه‏های مهلکی که به کشور مظلوم ما در این پنجاه سال اخیر از دانشگاه‏ها و اساتید منحرفی که با تربیت غربی بر مراکز علم و تربیت حکمفرما بودند وارد آمد از سرنیزة رضاخان و پسرش وارد نشد... ما از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی‏ها نجات نخواهیم یافت...».

* خانواده شهدای 7 تیر، مسئولان دفاتر نهضت سواد آموزی، دانشجویان دانشکدة افسری وابسته به دفاع ملی مقیم آلمان با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام با توجه به اهمیت نقش انجمن‏های اسلامی دربارة جلوگیری از نفوذ عناصر نامطلوب در انجمن‏ها هشدار دادند و نیز فرمودند: «کار آقایان [انجمن اسلامی] فقط ارشاد است و اگر ارشاد آنها به جایی نرسید باید اطلاع بدهند...». امام در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به تفرقه موجود در میان کشورهای اسلامی فرمودند: «... چرا از ایران الگو نمی‏گیرند و وحدت کلمه پیدا نمی‏کنند و با ملت‏های خودشان سازش نمی‏کنند... دیدید که اسراییل بلندی‏های جولان را گرفت... به جای اینکه همه را دعوت کنید به جبهه گیری در مقابل اسراییل... در یک همچو حالی تفرقه بین خودتان ایجاد می‏کنید...».

* امام خمینی در رابطه با شروع بکار مراکز تربیت معلم پیامی خطاب به فرهنگیان و مسئولان و دانشجویان مراکز تربیت معلم فرستادند. امام خمینی در پیام خود فرمودند: «... ضربه‏های مهلکی که به کشور مظلوم ما در این پنجاه سال اخیر از دانشگاه‏ها و اساتید منحرفی که با تربیت غربی بر مراکز علم و تربیت حکمفرما بودند وارد آمد از سرنیزة رضاخان و پسرش وارد نشد... ما از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی‏ها نجات نخواهیم یافت...».
* خانواده شهدای 7 تیر، مسئولان دفاتر نهضت سواد آموزی، دانشجویان دانشکدة افسری وابسته به دفاع ملی مقیم آلمان با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام با توجه به اهمیت نقش انجمن‏های اسلامی دربارة جلوگیری از نفوذ عناصر نامطلوب در انجمن‏ها هشدار دادند و نیز فرمودند: «کار آقایان [انجمن اسلامی] فقط ارشاد است و اگر ارشاد آنها به جایی نرسید باید اطلاع بدهند...». امام در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به تفرقه موجود در میان کشورهای اسلامی فرمودند: «... چرا از ایران الگو نمی‏گیرند و وحدت کلمه پیدا نمی‏کنند و با ملت‏های خودشان سازش نمی‏کنند... دیدید که اسراییل بلندی‏های جولان را گرفت... به جای اینکه همه را دعوت کنید به جبهه گیری در مقابل اسراییل... در یک همچو حالی تفرقه بین خودتان ایجاد می‏کنید...».