نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی با تقاضای آقای محمدعلی صدوقی مبنی بر انتقال اموال تحت نظر شهید صدوقی به بنیاد دینی و فرهنگی شهید صدوقی، موافقت کردند.

امام خمینی با تقاضای آقای محمدعلی صدوقی مبنی بر انتقال اموال تحت نظر شهید صدوقی به بنیاد دینی و فرهنگی شهید صدوقی، موافقت کردند.