نسخه چاپی | ارسال به دوستان

سخنرانی امام در جمع روحانیون و اهالی قم درباره عزای عمومی در نوروز1342، انگیزه مخالفت با انجمن های ایالتی و ولایتی و خواب های خطرناک رژیم برای کشور و دعوت همگان به فداکاری و پایداری.

سخنرانی امام در جمع روحانیون و اهالی قم درباره عزای عمومی در نوروز1342، انگیزه مخالفت با انجمن های ایالتی و ولایتی و خواب های خطرناک رژیم برای کشور و دعوت همگان به فداکاری و پایداری.