نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی در پیامی به ملت ایران به مناسبت حمله مأموران حکومت نظامی به اجتماع مردم در حرم حضرت رضا (ع) روز 5 آذر را عزای عمومی اعلام کردند.

* سخنرانی امام خمینی در جمع ایرانیان مقیم خارج در پاسخ به اظهارات کارتر مبنی بر لزوم حفظ ثبات در ایران و دخالت های آمریکا در ایران.

* امام خمینی در پیامی به ملت ایران به مناسبت حمله مأموران حکومت نظامی به اجتماع مردم در حرم حضرت رضا (ع) روز 5 آذر را عزای عمومی اعلام کردند.
* سخنرانی امام خمینی در جمع ایرانیان مقیم خارج در پاسخ به اظهارات کارتر مبنی بر لزوم حفظ ثبات در ایران و دخالت های آمریکا در ایران.