نسخه چاپی | ارسال به دوستان

در نامه‏ای که در جواب آقای احمد خمینی در چند مورد نگاشته شده بود امام خمینی هرگونه دخل و تصرف آقای احمد خمینی را در سخنان و اوامر ایشان تکذیب کردند و فرمودند: «... خلافی از او مشاهده نکردم، لیکن احمد باید بداند کسانی که خصوصاً مثل او که در این امور وارد می‏شوند مصون از افترا و ضربه نیستند...».

در نامه‏ای که در جواب آقای احمد خمینی در چند مورد نگاشته شده بود امام خمینی هرگونه دخل و تصرف آقای احمد خمینی را در سخنان و اوامر ایشان تکذیب کردند و فرمودند: «... خلافی از او مشاهده نکردم، لیکن احمد باید بداند کسانی که خصوصاً مثل او که در این امور وارد می‏شوند مصون از افترا و ضربه نیستند...».