نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی آقای محمدباقر رفیعی را به درخواست اهالی و بازاریان شهرری به امامت مسجد جامع صحن حضرت عبدالعظیم منصوب کردند.

* دبیران عضو انجمن اسلامی آذربایجان شرقی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن بیاناتشان درباره لزوم رهایی از وابستگی فرهنگی، مرز اختناق و آزادی برای حاضران سخنرانی کردند. امام درباره حقوق بشر فرمودند: « ... با اسم حقوق بشر، حقوق خودشان را حفظ می‏کنند و حقوق ما را پایمال می‏کنند... حقوق بشر را اسلام می‏تواند پایه گذاری کند که سرانش مثل علی ابن ابیطالب است؛ نه کسانی که بشر را می‏خورند و اسم حقوق بشر رویش می‏گذارند...».

* امام خمینی آقای محمدباقر رفیعی را به درخواست اهالی و بازاریان شهرری به امامت مسجد جامع صحن حضرت عبدالعظیم منصوب کردند.
* دبیران عضو انجمن اسلامی آذربایجان شرقی با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن بیاناتشان درباره لزوم رهایی از وابستگی فرهنگی، مرز اختناق و آزادی برای حاضران سخنرانی کردند. امام درباره حقوق بشر فرمودند: « ... با اسم حقوق بشر، حقوق خودشان را حفظ می‏کنند و حقوق ما را پایمال می‏کنند... حقوق بشر را اسلام می‏تواند پایه گذاری کند که سرانش مثل علی ابن ابیطالب است؛ نه کسانی که بشر را می‏خورند و اسم حقوق بشر رویش می‏گذارند...».