نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* هیأت فاطمیون تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با یادآوری مبارزات رضاخان با روحانیت و این که هدف اصلی حملات رضاخان و امثال او اسلام بود فرمودند: «... مقصد آخوند نبود؛ مقصد اسلام بود. می‏دیدند که تا اینها هستند اسلام را نمی‏شود از بین برد؛ باید اینها را از بین برد، بعدش اسلام را از بین برد... اسلام منهای روحانیت» همین تز است. حالا یا گوینده‏اش ملتفت نیست، و یا ملتفت است. امام با اشاره به نقش عزاداری و روضه خوانی در بیدار نگه داشتن مردم بر لزوم حفظ این سنت تأکید کردند. امام در تبیین مفهوم «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا » فرمودند: «ملت ما این معنا را داشته باشد که امروز روز عاشوراست و ما باید مقابل ظلم بایستیم؛ و همین جا هم کربلاست و باید نقش کربلا را ما پیاده کنیم ...». امام خمینی درباره ملت و ملیت فرمودند: « ... ما ملت را در سایه تعالیم اسلام قبول داریم ... ملیت، حدودش اسلام است ... نه این که ما اسلامش را کنار بگذاریم و بنشینیم فریاد ملت بزنیم و پان ایرانیسم».

* اعضای انجمن اسلامی سازمان خبرگزاری پارس با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن سخنانی درباره تحول روحی ملت ایران، درباره خبر و خبرگزاری فرمودند: «... گاهی وقت‏ها می‏بینیم در این خبرگزاری پارس... مثل اینکه با یک غرض خبر داده می‏شود... خبرگزاری‏ها باید امین باشند در خبرگزاری...».

* نمایندگان و علمای طایف

* هیأت فاطمیون تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی با یادآوری مبارزات رضاخان با روحانیت و این که هدف اصلی حملات رضاخان و امثال او اسلام بود فرمودند: «... مقصد آخوند نبود؛ مقصد اسلام بود. می‏دیدند که تا اینها هستند اسلام را نمی‏شود از بین برد؛ باید اینها را از بین برد، بعدش اسلام را از بین برد... اسلام منهای روحانیت» همین تز است. حالا یا گوینده‏اش ملتفت نیست، و یا ملتفت است. امام با اشاره به نقش عزاداری و روضه خوانی در بیدار نگه داشتن مردم بر لزوم حفظ این سنت تأکید کردند. امام در تبیین مفهوم «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا » فرمودند: «ملت ما این معنا را داشته باشد که امروز روز عاشوراست و ما باید مقابل ظلم بایستیم؛ و همین جا هم کربلاست و باید نقش کربلا را ما پیاده کنیم ...». امام خمینی درباره ملت و ملیت فرمودند: « ... ما ملت را در سایه تعالیم اسلام قبول داریم ... ملیت، حدودش اسلام است ... نه این که ما اسلامش را کنار بگذاریم و بنشینیم فریاد ملت بزنیم و پان ایرانیسم».
* اعضای انجمن اسلامی سازمان خبرگزاری پارس با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی ضمن سخنانی درباره تحول روحی ملت ایران، درباره خبر و خبرگزاری فرمودند: «... گاهی وقت‏ها می‏بینیم در این خبرگزاری پارس... مثل اینکه با یک غرض خبر داده می‏شود... خبرگزاری‏ها باید امین باشند در خبرگزاری...».
* نمایندگان و علمای طایفه نقشبندیه کردستان با امام خمینی دیدار کردند. امام خمینی در بیاناتی خواستار اتحاد در راه سازندگی کشور و هوشیاری در مقابل توطئه‏ها شدند.