نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام در نامه های جداگانه ای خطاب به آقایان نجفی مرعشی و محمدتقی فلسفی که ورود ایشان را به نجف تبریک گفته بودند، تشکر کردند.

امام در نامه های جداگانه ای خطاب به آقایان نجفی مرعشی و محمدتقی فلسفی که ورود ایشان را به نجف تبریک گفته بودند، تشکر کردند.