نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* رﺅسای دفاتر ازدواج و طلاق تهران و حومه و هیأت مدیره آن با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «شما متصدی امر بزرگی هستید. با دقت شرایط را مخصوصاً در باب طلاق رعایت کنید».

* نمایندگان جامعه زنان خارجی مقیم ایران و صاحب امتیاز و هیأت تحریریه نشریه لاله با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به تبلیغات دروغین رسانه های غربی درباره انقلاب اسلامی از آنان خواستند اوضاع ایران را آن طور که هست منعکس کنند.

* جمعی از بانوان شهرهای کرمانشاه، سنندج، دزفول، بروجن و تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام از نقش پیشرو زنان در نهضت اسلامی تجلیل کردند.

* پرسنل پایگاه هوایی دزفول و نمایندگانی از مردم الیگودرز با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام بر پرهیز از تفرقه تأکید کردند.

* گروهی از اعضای منتخب سازمان های مختلف دولتی با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «سعی می شود که با تحریکات مختلف این وحدت کلمه و همبستگی کلیة مردم ایران نادیده گرفته شود. نباید چاپ مقاله ای در یک روزنامه باعث و بانی تحریکاتی در جامعه بشود».

* اعضای هیأت لیبیایی به سرپرستی عبدالسلام جلود، نخست وزیر لیبی به محضر امام خمینی رسیدند. امام از دولت و رهبر لیبی خواستند تا قضیه امام موسی صدر را حل کنند و فرمودند: «من میل ندارم که بین ملت ما و دولت شما یک سوء تفاهمی باشد. من از شما می خ

* رﺅسای دفاتر ازدواج و طلاق تهران و حومه و هیأت مدیره آن با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «شما متصدی امر بزرگی هستید. با دقت شرایط را مخصوصاً در باب طلاق رعایت کنید».
* نمایندگان جامعه زنان خارجی مقیم ایران و صاحب امتیاز و هیأت تحریریه نشریه لاله با امام خمینی دیدار کردند. امام با اشاره به تبلیغات دروغین رسانه های غربی درباره انقلاب اسلامی از آنان خواستند اوضاع ایران را آن طور که هست منعکس کنند.
* جمعی از بانوان شهرهای کرمانشاه، سنندج، دزفول، بروجن و تهران با امام خمینی دیدار کردند. امام از نقش پیشرو زنان در نهضت اسلامی تجلیل کردند.
* پرسنل پایگاه هوایی دزفول و نمایندگانی از مردم الیگودرز با امام خمینی دیدار کردند. در این دیدار امام بر پرهیز از تفرقه تأکید کردند.
* گروهی از اعضای منتخب سازمان های مختلف دولتی با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام فرمودند: «سعی می شود که با تحریکات مختلف این وحدت کلمه و همبستگی کلیة مردم ایران نادیده گرفته شود. نباید چاپ مقاله ای در یک روزنامه باعث و بانی تحریکاتی در جامعه بشود».
* اعضای هیأت لیبیایی به سرپرستی عبدالسلام جلود، نخست وزیر لیبی به محضر امام خمینی رسیدند. امام از دولت و رهبر لیبی خواستند تا قضیه امام موسی صدر را حل کنند و فرمودند: «من میل ندارم که بین ملت ما و دولت شما یک سوء تفاهمی باشد. من از شما می خواهم که این معما را حل کنید و موجب راحتی ما را فراهم کنید».