نسخه چاپی | ارسال به دوستان

گروهی از کارگران و کارمندان چاپخانة 17 شهریور، کارکنان صنایع دفاع ملی و پرسنل انبارهای نیروی هوایی و قصر فیروزه، پرسنل سپاه پاسداران اصفهان کمیتة انقلاب اسلامی برازجان، با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام خمینی با اشاره به توطئه‏های قدرت‏های غربی و روشنفکران غرب‏زده در مورد خودباخته کردن ملت‏ها در برابر غرب فرمودند: «ما باورمان آمده بود ـ یا بسیاری از ما ـ که غرب یک نژاد برتر است... این طرز فکر ما را آن طور عقب نشانده بود که اعتقادمان این بود که اصلاً کاری از ما ساخته نیست». امام در ادامة سخنان خود فرمودند: «ما تا بیدار نشویم از این خواب و تا توجه به این نکنیم که ما هم انسان هستیم... نمی‏رویم دنبال کار». امام با اشاره به ضرورت امیدوار بودن ملت از نویسندگان و گویندگان خواستند به جای انتقادهای بیجا به مردم امید و روحیه بدهند. امام مسؤولان را به پرهیز از تفرقه دعوت کردند.

گروهی از کارگران و کارمندان چاپخانة 17 شهریور، کارکنان صنایع دفاع ملی و پرسنل انبارهای نیروی هوایی و قصر فیروزه، پرسنل سپاه پاسداران اصفهان کمیتة انقلاب اسلامی برازجان، با امام خمینی دیدار کردند؛ در این دیدار امام خمینی با اشاره به توطئه‏های قدرت‏های غربی و روشنفکران غرب‏زده در مورد خودباخته کردن ملت‏ها در برابر غرب فرمودند: «ما باورمان آمده بود ـ یا بسیاری از ما ـ که غرب یک نژاد برتر است... این طرز فکر ما را آن طور عقب نشانده بود که اعتقادمان این بود که اصلاً کاری از ما ساخته نیست». امام در ادامة سخنان خود فرمودند: «ما تا بیدار نشویم از این خواب و تا توجه به این نکنیم که ما هم انسان هستیم... نمی‏رویم دنبال کار». امام با اشاره به ضرورت امیدوار بودن ملت از نویسندگان و گویندگان خواستند به جای انتقادهای بیجا به مردم امید و روحیه بدهند. امام مسؤولان را به پرهیز از تفرقه دعوت کردند.