نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* در آستانة روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی خطاب به ملت ایران و نیروهای مسلح فرستادند. امام در پیام خود یادآور شدند که این سال، سال قانون اعلام شده و از ارتشیان خواستند حفظ نظام و سلسله مراتب را که قانون داخلی قوای مسلح است بیش از پیش رعایت فرمایند.

* امام خمینی در دیدار با اعضای شورای نگهبان فرمودند: «... اسلام نه با سرمایه داری موافق است نه با کمونیسم».

* در آستانة روز ارتش جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی خطاب به ملت ایران و نیروهای مسلح فرستادند. امام در پیام خود یادآور شدند که این سال، سال قانون اعلام شده و از ارتشیان خواستند حفظ نظام و سلسله مراتب را که قانون داخلی قوای مسلح است بیش از پیش رعایت فرمایند.
* امام خمینی در دیدار با اعضای شورای نگهبان فرمودند: «... اسلام نه با سرمایه داری موافق است نه با کمونیسم».