نسخه چاپی | ارسال به دوستان

امام خمینی در گفتگو با استاندار نجف به اخراج روحانیون مبارز ایرانی از عراق اعتراض کردند.

امام خمینی در گفتگو با استاندار نجف به اخراج روحانیون مبارز ایرانی از عراق اعتراض کردند.