نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* احمد صدر حاج سیدجوادی وزیر کشور و استانداران سراسر کشور با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار وزیر کشور درباره مشکلات کمیته ها و وضعیت مواد مخدر در ایران سخنانی ایراد کرد. امام خمینی در پاسخ به سخنان وزیر کشور فرمودند: «کنفرانسی که شماها دو سه روز تشکیل دادید مع الاسف ضرر داشت. برای اینکه روحیه مردم را شماها تضعیف کردید». امام خمینی با اشاره به اینکه دوران پس از پیروزی دوران سازندگی است فرمودند: «حالا وقت عمل است نه صحبت». امام در این دیدار به تبلیغات سوء علیه روحانیت اشاره کردند و فرمودند: «اسلام منهای آخوند مثل طب بدون طبیب است». امام بر ادامه وجود کمیته ها تأکید کردند.

* نمایندگان مردم بحرین و پاکستان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خمینی درباره مطالعات و بررسی های کارشناسان استعمار در سرزمینهای اسلامی و خیانت دودمان پهلوی به اسلام و ایران سخنرانی کردند.

* کارکنان اداره ثبت احوال کشور با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خمینی تحول روحی که در ملت ایران حاصل شده را عنایت الهی دانستند و فرمودند: «شما بحمدالله آزادی را که بهترین نعمت های الهی است، به دست آوردید».

* احمد صدر حاج سیدجوادی وزیر کشور و استانداران سراسر کشور با امام خمینی در قم دیدار کردند. در این دیدار وزیر کشور درباره مشکلات کمیته ها و وضعیت مواد مخدر در ایران سخنانی ایراد کرد. امام خمینی در پاسخ به سخنان وزیر کشور فرمودند: «کنفرانسی که شماها دو سه روز تشکیل دادید مع الاسف ضرر داشت. برای اینکه روحیه مردم را شماها تضعیف کردید». امام خمینی با اشاره به اینکه دوران پس از پیروزی دوران سازندگی است فرمودند: «حالا وقت عمل است نه صحبت». امام در این دیدار به تبلیغات سوء علیه روحانیت اشاره کردند و فرمودند: «اسلام منهای آخوند مثل طب بدون طبیب است». امام بر ادامه وجود کمیته ها تأکید کردند.
* نمایندگان مردم بحرین و پاکستان با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خمینی درباره مطالعات و بررسی های کارشناسان استعمار در سرزمینهای اسلامی و خیانت دودمان پهلوی به اسلام و ایران سخنرانی کردند.
* کارکنان اداره ثبت احوال کشور با امام خمینی در قم دیدار کردند. امام خمینی تحول روحی که در ملت ایران حاصل شده را عنایت الهی دانستند و فرمودند: «شما بحمدالله آزادی را که بهترین نعمت های الهی است، به دست آوردید».