نسخه چاپی | ارسال به دوستان

* امام خمینی آقای سیدمحمدمهدی دستغیب را به سمت آستانة حضرت احمدبن موسی بن جعفر (شاهچراغ) و حضرت میرسیدمحمد در شیراز تعیین فرمودند.

* آقای ایزدی امام جمعة نجف آباد و مسؤولان شهر نجف آباد با امام خمینی دیدار کردند.

* آقای مصطفی محقق داماد رئیس سازمان بازرسی کل کشور به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی فرمودند: «بازرسی نهادهای انقلابی را در اولویت قرار دهید...».

* امام خمینی آقای سیدمحمدمهدی دستغیب را به سمت آستانة حضرت احمدبن موسی بن جعفر (شاهچراغ) و حضرت میرسیدمحمد در شیراز تعیین فرمودند.
* آقای ایزدی امام جمعة نجف آباد و مسؤولان شهر نجف آباد با امام خمینی دیدار کردند.
* آقای مصطفی محقق داماد رئیس سازمان بازرسی کل کشور به محضر امام خمینی رسیدند. امام خمینی فرمودند: «بازرسی نهادهای انقلابی را در اولویت قرار دهید...».