نسخه چاپی | ارسال به دوستان

تشریح وظایف ارتش در نظام اسلامى

امام خمینی در سخنرانی ای که به مناسبت سالروز قیام پانزده خرداد در جمع دانشجویان دانشکده افسری داشتند وظایف ارتش را در نظام اسلامی تشریح کرده و به عناوین ذیل پرداختند:
خشونت با کفار و دوستى با مؤمنان، رئوف بودن ارتش با مردم و کوبنده در مقابل اجانب، ادب و فرهنگ اسلامى عامل جلوگیرى از آسیب پذیرى، مردمى بودن ارتش ایران، حفظ کشور در گرو اتحاد نیروهاى مسلح ، پیروزى در رهایى مستضعفین از اسارت، آسیب ناپذیرى مسلمانان در اتحاد با یکدیگر، غفلت ننمودن از وسوسه هاى داخلى، لزوم حفظ نظم در نیروهاى مسلح، هماهنگى و رعایت مقررات در نیروهاى مسلح (صحیفه امام؛ ج 12، ص 400-409)