نسخه چاپی | ارسال به دوستان

اجازه در امور حسبیّه و شرعیه

امام خمینی به آقایان محمد على برّو عاملى و سید مسیح شاه چراغی در امور حسبیه و شرعیه اجازه دادند. (صحیفه امام؛ ص 21، ص 62-63)