نسخه چاپی | ارسال به دوستان

تلاش دشمنان براى جدا کردن دین از سیاست- توطئه به منظور پیشگیرى حاکمیت اسلام

امام خمینی در سخنرانی در جمع جامعه وعاظ تهران به موضوع تلاش دشمنان برای جدا کردن دین از سیاست پرداخته و بر توطئه دشمنان برای پیشگیری از حاکمیت اسلام تأکید کردند و به تشریح عناوین ذیل پرداختند:
پایگاه خیزش و خروش اسلامى، مأموریت رضا خان، تبلیغات سوء بیگانگان، وارد شدن اقشار ملت در امور سیاسى، زنان قهرمان در برابر توپ و تانک، پیشنهاد مجلس مؤسسان، با انگیزه اتلاف وقت، نگرانى پیروان مکتب دیکتاتورى از عدالت اسلامى، پیامى روشنى بخش، بررسى قانون اساسى، در صلاحیت کارشناسان اسلامى، مردان صالح و عادل در پستهاى کلیدى (صحیفه امام؛ ج 8، ص 184-192)